banner est whatsapp

L´Ajuntament de l´Arboç vol reduir la presència d´excrements de gossos als carrers i camins urbans

L'Arboç, 30/08/2012

A partir d´ara s´intensificarà la vigilància sobre les defecacions de gossos a la via pública


L´Ajuntament de l´Arboç in­ten­si­fi­carà la seva vi­gi­làn­cia sobre les de­fe­ca­cions de gos­sos a la via pú­bli­ca.

Des de la Re­gi­do­ria de Medi Ambient de l´Ajun­ta­ment s´ha en­ce­tat aques­ta cam­pan­ya que porta per nom, "És cosa teva mantenir net l´Arboç - Recull els excrements de la teva mascota", donat que s´ha de­tec­tat un in­cre­ment de les defecacions dels gos­sos en pla­ces i ca­rrers de la vila en els darrers temps. La campanya incidirà en el fet conscienciar els ciutadans de l´Arboç per a una tinença responsable dels gats i sobretot dels gossos.

Els pro­pie­ta­ris han de portar el gossos lli­gats i han de re­co­llir les de­fe­ca­cions. Tot­hom sap que quan el seu gos de­fe­ca al mig del ca­rrer i no ho plega, sap que ho està fent ma­la­ment i a par­tir d´aquí, a qui s´agafi se li po­sa­rà la san­ció per­ti­nent després d´aquest període informatiu i de conscienciació.

Aques­ta cam­pan­ya s´in­ten­si­fi­ca­rà els proper mesos, amb l´ob­jec­tiu de re­duir la pre­sèn­cia d´ex­cre­ments als es­pais col·lec­tius, via pú­bli­ca i fins i tot pi­pi-​cans, es­pe­cial­ment ha­bi­li­tats per aques­ta fun­ció, on hi ha bos­ses per fa­ci­li­tar aques­ta labor, tot i que hi ha molts pro­pie­ta­ris que tam­poc re­cu­llen els ex­cre­ments en aquests es­pais especials.

La in­ten­si­fi­ca­ció d´aquest con­trol sobre l´in­ci­vis­me d´una part dels pro­pie­ta­ris de gos­sos, ha fet que l´Ajun­ta­ment de l´Arboç actualitzi una or­de­nança que ja con­tem­plava san­cions.

Font: Redacció

Full informatiu "És cosa teva mantenir net l´Arboç" (JPG)

AGENDA
EL TEMPS
PodcastVeure tots
PUBLICITAT
gfhgf
Unió europea VAGUERIA PENEDES Diputació Tarragona GenCat